v o d á r e n s k á   v ě ž
 
V Š U P   2 0 0 3   /   2 . r o č n í k
z i m n í   s e m e s t r   /   k l a u z u r n í   p r á c e
 
t h e   w a t e r   t o w e r
 
V Š U P   2 0 0 3   /   t h e   2 n d   y e a r
w i n t e r   s e m e s t e r   /   e x a m
 
 
 
 
 

Zadání : vodárenská věž s obsahem 100 m vody pro malou vesnici nebo továrnu, s vyhovující konstrukcí pro dosažení potřebného tlaku vody v objektech spotřebitelů do 5-ti metrů výšky vodního sloupce.

 

Základní rozměry věže: celková výška 25 metrů / dolní průměr konstrukce 8 metrů / horní průměr konstrukce 4,6 metrů

Vnější rozměry nádrže: výška 10 metrů / průměr 4 metry / výška dna nádrže 15 metrů /

 

Tvar návrhu vychází z požadavku na stabilitu. Pro objekt jsem zvolil konstrukci minimálně zatěžující okolní prostředí z hlediska náročnosti výstavby a demontáže. Válcová nádrž stojí ve výšce 15-ti metrů na osmi ocelových nohách vyztužených třemi prstenci, pevnost konstrukce je podpořena ocelovými táhly, která zároveň zvyšují odolnost nádrže na tlak vody.

Přívod vody do vodojemu je veden v ose konstrukce a nádrže až k jejímu vrcholu, odvod dnem nádrže podél přívodu.

Přístup údržby a obsluhy objektu je po žebříku s ochrannými oblouky středem konstrukce do výšky třetího prstence. Odtud pak po žebříku umožňujícím 360° rotaci okolo pláště nádrže /s bezpečnostní fixací/ na vrchol věže. Zamezení vniknutí nepovolané osobě je zajištěno nedostupným žebříkem se stahovacím systémem.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l