cz
realizations concepts ilustrations news biography contact

     
 
Projekt Vision
Hoogelschool voor de Kunsten
5. ročník _ semestrální práce
Konzultace - designér Tomas Linders
Studijní projekt _ 2006
 
Project Vision
Hoogelschool voor de Kunsten
5th year _ semestral project
Consultation _ designer Tomas Linders
Academic project _ 2006
 
 
 
 
Hlavní myšlenkou konceptu Vision bylo vytvoření jednomístného roadsteru pro volný čas s abnormálním pocitem z jízdy a pohybu. Od počátku jsem uvažoval o jednoduché konstrukci, neobvyklých řešeních a detailech. Poukázat na ojedinělé možnosti způsobu osobní dopravy. Výroba návrhu je směřována do malosériové produkce a s ohledem na cenu by měl být dosažitelný pro širší vrstvu zájemců.

Vozidlo je poháněno 35 kW výkonným elektromotorem. Zdrojem energie by mohl být statický solární panel. Koncepce by v důsledku byla podobná koncepci solárních automobilů, s rozdílem rozlehlého povrchu, který potřebují k absorpci dostatečného množství energie a ideálních podmínek, které nezávislá solární stanice může zajistit po celý den. Tato ekologická koncepce může být i do jisté míry podpořena ze strany vlády.

Energie je transportována do akumulátoru umístěného uvnitř těla automobilu přímo nad předními koly. Dojezd bez napojení se stanicí je okolo 150 – 200 km.

Jiným neobvyklým řešením je speciální konstrukce zadního kola, které vozidlo pohání a zároveň mu udává směr. Je umístěno uprostřed rotačního disku a integruje malý elektromotor. Jeho ovládání probíhá bez mechanického spojení s ovládacími prvky v kokpitu /systém by wire/. Konstrukce disku otočná o 360 stupňů umožňuje vozidlu nečekané možnosti pohybu. Automobil se může otočit o 180 stupňů na neuvěřitelném průměru kružnice 2900 mm. Přední kola proto mohou být bez složitých mechanismů a kokpit situován v čelní části automobilu. To má dopad na nízkou celkovou délku.

Tříkolová konstrukce má příznivé důsledky na ekonomickou stránku provozu a aerodynamický profil. Negativní stránkou je nižší stabilita, proto má automobil nízkou stavbu a šířku 1400 mm. Místo pro pasažéra je přímo v těžišti vozidla. Ocelový skelet je hlavní bezpečnostní konstrukcí a pomocnou konstrukcí k uchycení všech povrchů, které jsou navrženy z pružného a odolného plastu.

Pasivní bezpečnost je posílena světelnou linií /led technologie/ po celé délce karosérie a chráněná přímo pod její hranou.

Není-li řidič přítomen muže být interiér uzavřen. Čelní sklo zakryje vnitřní prostor, systém automaticky pozmění pozici ovládacích prvků a pozici sedačky. Ochranná konstrukce se skryje uvnitř automobilu. V parkovacím režimu je chráněn vlastníkův majetek před krádeží, špatným počasím a celková výška automobilu je pouhých 700 mm. Pro větší komfort při nastupování je možné změnit polohu ochranného skla.

Řešení interiéru je přísně jednoduché, je vybaveno pouze nosným rámem se sedačkou a palubní deskou. Rychlost a brzdná síla může být nastavována jediným ovládacím prvkem, směr jízdy řídící pákou.

Úložný prostor je situován mezi kokpitem a zadním kolem. Je rozdělen na dvě části a přístupný z obou stran ve formě vysouvacích boxu.


Hlavní parametry

Délka _ 2890 mm
Šířka _ 1460 mm
Výška _ 1100 mm
Rozvor _ 2090 mm
Rozchod _ 1330 mm
Rozměr předních kol _ 145/50 R19
Rozměr zadního kola _ 200/45 R12
Maximální rychlost _ 60-70 km/h
Hmotnost okolo _ 450 kg
Užitečná hmotnost _ 250 kg
Nákladový prostor _ 110 litrů v posuvných boxechThe main idea of the Vision concept was create a one passenger roadster for free time with abnormal feeling of driving and moving. From the very beginning I was thinking about simple constructions, unusual solutions and details to show a different way of transporting. A car is suppose to be made in the small series production and shout be easily in touch for high mass of the people.

The car is powered by 35 kW strong electromotor. The sours of power should be a static solar panel station. It means that it’s kind of similar to solar vehicles, except the large surface what they need to accept enough of power and ideal conditions which autonomous solar station can advance for all day long. This ecological concept can be supported by the side of the government.

The energy is transferee to rechargeable accumulator situated inside of automobile body right above the front wheels. Trailing throttle without connection with station is around 150-200 km.

Other unusual solution is a special construction of back wheel. It’s situated in the middle of the rotational controller and integrated small electromotor. It operate without mechanical connection with steering wheel in a cockpit /by wire system/. It can turn in 360 degrees and gives unusual ability of moving. Car can turn in 180 degrees in the radius of 2900 mm. The front wheels are without any difficult mechanisms and claims for the space. On the opposite site the cockpit can be removed more to the front without any difficulties with space for feet. It has impact on small total length.

Three wheels construction has a lot of positives in economy of force and aerodynamic profile. The negative side of the concept is drive stability, that’s why the car is low-built and 1440 mm wide. The passenger is situated exactly in the centre of mass. The iron skeleton of the car body is a main safety construction. Surfaces are designed from flexible and resistant plastic materials and connected to it.

Passive safety is improved by the line of led lighting technology around right below the top automobile body cover.

Car interior can be closed if the seat isn’t taken by passenger. The protection glass covers the inside space, the system changes positions steering wheel and other controls and position of seat more to the front. The protection construction incases inside the body. This conception makes possible to reduce economical aspect of the ride thanks to lower friction coefficient. In parking mode it protects owner’s property from theft, bad weather and the total height of car is only 700 mm.

The interior is strictly simple. There is only main frame which applies seat. The level of bar and break can be handle by one control, the direction with kind of joystick.

The cargo space is situated between the cockpit part and back wheel. It’s divided into two parts and is accessible from both sides like in drawers way.


Main parameters

Length _ 2890 mm
Width _ 1460 mm
Height _ 1100 mm
Wheel base _ 2090 mm
Tire the thread width _ 1330 mm
Front wheels _ 145/50 R19
Back wheel _ 200/45 R12
Maximal speed _ 60-70 km/h
Weight about _ 450 kg
Useful weight _ 250 kg
Cargo space _ 110 liters in back drawers