p r o j e k t   Š k o d a   D r i v e
 
Č V U T   2 0 0 5
d e s i g n é r s k á   s o u t ě ž   A u t o h i t u
k o n z u l t a c e   -   d e s i g n é r   V á c l a v   K r á l
 
t h e   Š k o d a   D r i v e   p r o j e c t
 
Č V U T   2 0 0 5
c a r   d e s i g n   c o m p e t i t i o n   -   A u t o h i t
c o n s u l t a t i o n   -   d e s i g n e r   V á c l a v   K r á l
 
 
 

Energie, hnací síla, cesta jsou překladem názvu Škoda Drive, dvoumístného roadsteru pro opravdový požitek z jízdy. Jeho design a netradiční koncepce naznačuje nedalekou budoucnost automobilů Škoda v segmentu vozů pro volný čas.

Tichý hybridní pohon, elektromotor s palivovými články, o výkonu v rozmezí 65–70 kW je uložený před zadní nápravou.

Karosérie vozu je z materiálu jehož vlastnosti umožňují skrýt veškerou světelnou techniku pod její povrch. Pouze v případě činnosti se karosérie v daném místě stáná transparentní a propouští světelný paprsek. Za snížené viditelnosti je zvyšována bezpečnost posádky rozptýleným zářením na povrchu karosérie. Toto řešení vede také ke zvýšení pevnosti skeletu karosérie.

Interiér vozu je striktně rozdělen na dvě části, z nich každá je samostatně uzavíratelná, není-li obsazena osobou. Za jízdy v nepřítomnosti spolujezdce toto řešení umožňuje snížení ekonomických nákladů na provoz vozidla snížením součinitele odporu. V parkovací režimu bezpečně chrání majetek vlastníka před krádeží a nepřízni počasí. Víko je tvořeno čelním sklem a ochranným obloukem v zadní části. Při uzavírání systém změní polohu sedačky, volantu a ostatní ovládacích prvků do příznivější polohy.      

Karosérie je signována dvěma rozměrnými znaky okřídleného šípu.

 

délka 3750 mm   

šířka 1800 mm

výška 1100 mm

rozvor 2350 mm

hmotnost cca 1200 kg

 

  

Energy, drive, and road – these are the synonyms for the name of Skoda Drive, two seat roadster for a pleasant ride. Design and innovative conception implies not far future of  Skoda’s models of cars for free time segment.

Silent hybrid drive, electromotor with fuel elements, has output of about 65–70 kW and is situated in front of back axle.

Vehicle body is made of a material with special properties – they can cover all lighting devices under the surface. Only if lights are switched on, these places are transparent and transmit rays. At low visibility the passenger’s safety is going up due to diffused lighting on the surface of vehicle body. This solution leads to higher strength of frame body too.  

Car interior is strictly divided into two parts. Both sides are separately close if the seats aren’t taken by anybody. If only driver is present, this conception makes it possible to reduce economical aspect of the ride thanks to lower friction coefficient. In parking mode it protects owner’s property from theft and bad weather. The cover consist of windscreen and protection bar at the back. During closing the system changes positions of seat, steering wheel and other controls.

The vehicle body is signed by two large logos of winged arrows.

 

length 3750 mm       

width 1800 mm

high 1100 mm

axle base 2350 mm

weight c. 1200 kg

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l