L e t o h r a d
 
V Š U P   2 0 0 4   /   3 . r o č n í k
l e t n í   s e m e s t r   /   s e m e s t r á l n í   p r á c e
 
t h e   c e n t r e   o f   L e t o h r a d   c i t y
 
V Š U P   2 0 0 4   /   t h e   3 r d   y e a r
s u m m e r   s e m e s t e r   /   s e m e s t r a l   p r o j e c t
 
 
 
 
 

Město Letohrad je situováno ve východních Čechách v podhůří Orlických hor nedaleko Ústí nad Orlicí. Počet obyvatel je 6330. Historie města sahá až na počátek 14. století. K největšímu rozkvětu města došlo v průběhu 17. století ze kterého pochází převážná část historického centra včetně kostela sv. Václava, ranně barokního zámku a Mariánského sousoší na rozlehlém malebném náměstí se dvěmi podloubími.

Nyní bych vás rád seznámil s koncepcí proměny prostoru Václavského náměstí a prostorů k němu přiléhajících nebo bezprostředně souvisejících s jeho provozem. Výhodou projektu je možnost etapovosti výstavby.

 

Základním bodem bylo vytvoření hodnotného prostoru vhodného pro příjemné užívání, přizpůsobení prostoru obyvatelům. Poskytnout jim prostředí pro obchodování, relaxaci, společenské a kulturní vyžití.

Koncepce je založená na vytvoření vizuálně uzavřených samostatných prostranství s vlastními nezaměnitelnými charaktery, na možnosti procházení z prostoru do prostoru. K docílení tohoto pocitu slouží prostor Malého náměstí, Zvoničního náměstí, Městského parku, Zámeckého atria, Zámeckého náměstí, Zámecké terasy… Komunikace mezi těmito prostory je podpořena průchody, branami, podloubími…

 

Vizuální uzavřenost některých prostorů je řešena stavebně. Václavské náměstí je uzavřené branou mezi kostelem sv. Václava a cukrárnou od Zvoničního náměstí. Novostavba před vstupním průčelím zámku vytváří samostatný prostor a odděluje jej od Václavského náměstí a Zámecké terasy kolonádami. V tomto objektu by vznikly prostory pro veřejné toalety, informace, turistické centrum, obchody, městskou galerii nebo prostory městského muzea… Malé a Václavské náměstí je propojené pasáží V objektu na hranicích obou prostorů.Malé náměstí je uzavřené novostavbou v průjezdu do dvora a branou do Úzké uličky v uliční frontě. Rekonstrukcí bývalé oranžérie, výstavbou brány a objektu na pozemku současných veřejných toalet dojde k vizuálnímu uzavření městského parku, vytvoření důstojného průchodu a oddělení od Zvoničního náměstí.

 

Návrh řešení dopravní situace přihlíží k přirozenému, nenucenému pohybu chodců i automobilů a nabádá zúčastněné k toleranci. Prostory vyhrazené pouze chodcům jsou od komunikací oddělené pouze sloupky. Hlavní průjezd je zachován v podobě stávajícího řešení. V tomto úseku je zajištěno snížení rychlosti automobilů zúžením jízdního pruhu v dolní i horní části náměstí. V horní části je toto snížení rychlosti podpořeno nájezdem na zvýšenou úroveň (pochozí úroveň náměstí). Václavské a Malé náměstí mají jednotnou výškovou úroveň. Jednosměrný provoz ulicí Palackého na náměstí zůstává zachován, návrh počítá i s jednosměrným zprůjezdněním ulice Vitanovského směrem na Václavské náměstí. Ta zde navazuje na jednosměrnou komunikaci vedenou podél jižní fasády směrem ke kostelu a překřížením středového pásu zpět na hlavní komunikaci. K zámku je příjezd povolený pouze výjimečně (svatební obřad) po odstranění sloupku. Hlavní komunikaci kopíruje ze severní strany v úseku Václavského a Malého náměstí obousměrná cyklistická stezka.

 

Projekt počítá s mírným poklesem parkovacích ploch na Václavském náměstí. Je zachováno pouze dvaadvacet parkovacích míst na jižní straně podél středového prostranství a sedmatřicet průjezdných šikmých parkovacích stání a devět parkovacích stání kolmých podél severní fasády na náměstí na úkor prostoru pro obyvatele a návštěvníky města. Hodnotné prostory nyní využívané výhradně k parkování automobilů budou sloužit k vytvoření centrálního prostranství. Naopak nové parkovací plochy jsou navržené v prostorách k náměstí bezprostředně přiléhajícím. Autobusová stání jsou umístěna mimo náměstí, konkrétně na parkoviště pod náměstím. Umístění autobusových zastávek zůstává zachované. Do jejich blízkosti bude situován turistický rozcestník. Po obvodu celého náměstí je vyhrazený prostor pro chodce a aktivity jim příslušející, tento prostor je výrazně vizuálně odlišený od prostoru pro automobily. Prostor vyhrazený výhradně chodcům vzniká na středu celého náměstí.

       

Ve spodní části náměstí je zbudovaný průchod v objektu železářství podél příjezdové komunikace z hlediska bezpečnosti provozu a usnadnění průjezdu. Další pěší komunikace bude zbudována podél budovy stávajícího muzea a zámecké zdi pasáží skrz rohovou budovu přímo na křižovatku pod náměstím.

Návrh plánuje umístění městského úřadu, popřípadě i muzea, do významnějších prostorů Letohradského zámku. Z tohoto důvodu je vlajkosláva umístěna před kolonádou Zámeckého náměstí směrem do náměstí Václavského.

S ohledem na výjimečné přírodní bohatství a bezprostřední kontakt náměstí s městským parkem je zeleň na Václavském, Zvoničním a Zámeckém náměstí zachována pouze minimálně a to ve formě stávajících vzrostlých stromů a několika stromů nově vysazených. Umístění vánočního stromu v době vánočních svátků je možné v prostoru u kostela. Touto koncepcí vzniká transparentní prostor umožňující rozmanité pohledy na malebnou historickou architekturu náměstí.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l