J A M U   B r n o
 
V Š U P   2 0 0 4   /   3 . r o č n í k
z i m n í   s e m e s t r   /   s e m e s t r á l n í   p r á c e
 
t h e   J A M U   B r n o
 
V Š U P   2 0 0 4   /   t h e   3 r d   y e a r
w i n t e r   s e m e s t e r   /   s e m e s t r a l   p r o j e c t
 
 
 
 
 

Do studie řešení hudebně dramatické laboratoře Jamu v Brně je zahrnuta obnova zahrady ve vnitrobloku přiléhající k minoritskému klášteru s kostelem, dětského hřiště a veřejného průchodu mezi ulicemi Orlí a Jánská. Drobné nebytové objekty bezprostředně přiléhající k řešeným parcelám lze dle historické úrovně zachovat a přidružit k plánovanému objektu nebo asanovat.

 

Stávající objekty situované nad terénem řešených parcel jsou navrženy k asanaci. Historické sklepy jsou z části zachovány a z části přebudovány tak, aby vyhovovaly provozu vinárny a divadelního klubu, které jsou do těchto prostor uvažovány. Jsou zpřístupněny z uličního parteru v 1. np objektu skrze sklep zachovaný v obvodovém zdivu. Struktura sklepů je vzájemně propojena novým komunikačním prostorem s toaletami a některými nově vybudovanými schodišti. Přímé propojení historických suterénních prostor s objektem je po hlavním schodišti s výtahem do atria, slouží také jako bezpečnostní únik.

 

Hlavním vstupním prostorem je atrium sloužící jako foyer pro divadelní sál, jako vstup do nahrávacího studia situovaného v suterénu objektu a vstup do zázemí budovy pro herce, studenty a zaměstnance Jamu. V návaznosti na něj jsou umístěny prostory vrátnice s předprodejem vstupenek, toalety, šatna a občerstvení.

Atrium slouží jako rozptylová plocha, místo ke komunikaci, prezentaci divadelních představení divákům. V letních měsících je možné schodištěm vystoupat na terasu a nabídnout návštěvníkům výhled, popřípadě navštívit letní kavárnu. Zázemí je propojeno s horními částmi atria pouze pro případ úniku a je tak striktně oddělitelné.

Vstup do hlediště divadelního sálu je přímo z atria z 2. a 3. np. Je dimenzováno pro 139 sedících diváků v hledišti z praktikáblů se strmou křivkou viditelnosti a pro 20 stojících diváků v prostoru nad hledištěm.Jeviště je vybaveno hydraulickou plošinou na dopravu dekorací, hydraulickými stoly orchestřiště, demontovatelnou podlahou jeviště, pohyblivými portálovými věžemi, pohyblivými lávkami, bodovými a ručními tahy. Bezpečnostní únik ze sálu je řešen dvěmi směry, atriem a schodištěm, sloužícím pro komunikaci mezi technickými lávkami, do zahrady ve vnitrobloku.

 

Nahrávací studio je samostatným celkem budovy. Je přístupné z atria vertikální komunikací a přes sklad v zázemí s obslužným výtahem.

Zásobování objektu je ze zahrady výtahem do všech podlaží a hydraulickou plošinou určenou pro dopravu dekorací do skladu, podjevištního prostoru nebo přímo na jeviště.

 

Prostory jsou v objektu rozmístěny podle důležitosti návaznosti na divadelní sál. 1. – 3. np slouží k bezprostředně navazujícím provozům. 4. - 5. np pak pro učebny, zkušebny, korepetice a kabinety profesorů. 6. np je rozděleno na segment ubytování, se čtyřmi dvoulůžkovými pokoji se sociálním zařízením a na administrativní segment. Ve dvou podzemních podlažích jsou sklady, provozy na ně navazující a technické a dílenské zázemí objektu.

 

Tvarové řešení objektu vyplývá z potřeb budovy. Fasáda je řešená omítkou v pískově béžovém odstínu, materiálově se odlišuje kompletace divadelního prostoru a průčelní fasády z lamel v modrém odstínu. Atriový prostor je prosvětlen zavěšenou skleněnou fasádou.

 

Vyhrazené parkování pro účely navrhovaného objektu je uvažováno v Benešově ulici /pro cca. 40 automobilů/.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l