h a r b o r   r e s t a u r a n t
 
H K U   2 0 0 6   /   5 . r o č n í k
l e t n í   s e m e s t r   /   s e m e s t r á l n í   p r á c e
k o n z u l t a c e   -   W i m   A l e v e n
 
t h e   h a r b o r   r e s t a u r a n t
 
H K U   2 0 0 6   /   t h e   5 t h   y e a r
s u m m e r   s e m e s t e r   /   s e m e s t r a l   p r o j e c t
c o n s u l t a t i o n   -   W i m   A l e v e n
 
 
 

Předmětem projektu byla konverze jednoho ze segmentů historické budovy situované bezprostředně v areálu přístavu v Scheveningenu. Z objektu skladu měla vzniknout restaurace s možnou dosažitelnou užitnou plochou až 260 m2. Součástí řešení bylo navržení jak provozu a interiéru, tak i fasády do ulice a přístavu. Změny se neměly týkat dělících stěn sousedních částí a nosné konstrukce střechy, která je chráněnou technickou památkou. 

Fasády objektu jsou situovány směrem k obslužné komunikaci s parkovištěm /využívána zejména v zimním provozu/ a k molu s promenádou a přístavem /v letní sezóně/. Schodiště výškového rozdílu 800 mm jsem situoval uvnitř dispozice a tím usnadnil přístup invalidů do objektu.

Jednou z hlavních priorit bylo maximální propojení interiéru s exteriérem a nabídnout zákazníkům potěšení z výhledu na moře. Bohaté prosklení přízemí i 2.np tak poskytuje i dostatečné prosvětlení /SZ/. Za příznivého počasí je možné fyzicky propojit restaurační prostor s promenádou výklopným horizontálním členěním prosklení a za nepříznivého počasí naopak chránit fasádu dřevěnými okenicemi s identickým rastrem.

Při řešení interiéru jsem kladl důraz na horizontální vizuální propojení /od vstupu ke vstupu/, ale i na průhled vertikální /přízemí s prvním nadzemním podlažím/. V prvním případě se jedná o spojovací koridor se vstupní halou a transparentním schodištěm neseným stěnou, v druhém případě o výrazný otvor v konstrukci podlahy. Toto řešení dává zákazníkům přehled o dispozici již při příchodu a usnadňuje orientaci.

Podlaha nadzemního podlaží je na přiznané historické konstrukci naprosto nezávislá. Nosnými prvky jsou zaoblené stěny, jejichž tvar se významně podílí na zvýšení prostoru kuchyňského provozu, vymezený právě podpěrnými sloupy střešních trámů.

Restaurace se z hlediska poměru plochy k počtu míst k sezení a velikosti kuchyňské plochy řadí do vyšší třídy. Celkový počet míst může být maximálně 50, za letního provozu se muže kapacita zvýšit o sezení na vnější terase.

Zásobování skladu a místnosti s odpadem probíhá z ulice, napojení na kuchyň je bezprostřední. V rámci kuchyňského prostoru je stavebně vymezeno pracoviště pro mytí nádobí. V přízemí jsou dále situovány toalety, sklad, část restaurační plochy, šatna /bezprostředně přístupná od uličního vstupu/. 2.np slouží výhradně jako restaurační plocha. Doprava jídelních chodů a špinavého nádobí mezi podlažími probíhá malým nákladním výtahem který je instalován k jedné z nosných stěn.  

Návrh interiéru se projevuje v designu obou fasád. Jejich členění nabízí dostatečnou variabilitu pro zachování stejného rastru i u sousedních částí budovy.

Konverze celé budovy v plném rozsahu by si vyžádala úpravu přiléhající ulice zahrnující posunutí parkovacích stání dále od fasády a vybudování chodníku.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l