e x t e r i é r o v é   l e h á t k o
 
H K U   2 0 0 6   /   5 . r o č n í k
l e t n í   s e m e s t r   /   k l a u z u r n í   p r á c e
k o n z u l t a c e   -   W i m   M a r s e i l l e
 
t h e   e x t e r i o r   b e d
 
H K U   2 0 0 6   /   t h e   5 t h   y e a r
s u m m e r   s e m e s t e r   /   e x a m
c o n s u l t a t i o n   -   W i m   M a r s e i l l e
 
 
 

Zadáním bylo stanoveno navrhnout jakýkoliv typ nábytku, ve kterém se odráží hesla Chaos a Jednoduchost.

K návrhu jsem přistoupil s předpokladem, že rozdíl mezi těmito hesly je právě v porozumění systému a pravidel. Jejich složitost určuje do jaké míry budeme schopni v chaosu rozpoznat systém. V jednoduchosti na rozdíl od chaosu jsou nám pravidla na první pohled zřejmá.

 

Řešení jsem nalezl v proste struktuře, jejíž snadnou proměnou lze sestavit objekt mnohem složitější a s ideálními požadovanými vlastnostmi. Návrhu předcházelo několik cvičeni, 2D a 3D kompozic /chaos a jednoduchost/, které měly zásadní vliv na výsledný design.

 

K sestaveni je potřeba voděodolná překližka o sile 8 mm běžně dostupná v základním typizovaném rozměru 2440 x 1220 mm. Začištěním hran na rozměr 2400 x 1200 mm a podélnými střídavými řezy po 70 mm o délce 2220 mm. Zakončeni řezu je začištěno otvorem o průměru 20 mm. Ta slouží zároveň k zakotveni v identicky řešených otvorech na hraně desky. Snadným prohnutím jednotlivých častí a vsazením do “zámků” vznikne tuhý a pružný objekt, jehož stabilita není závislá na jakékoliv další konstrukci nebo spojovacím materiálu. Zatížením osobami se naopak stává pružným a pevnějším.

Poměrně rychle a snadno tak lze vytvořit z dvojrozměrné desky prostorový objekt o základních rozměrech 3200 mm na délku, 600 mm na hloubku a 500 mm na výšku /výška se mírně liší dle varianty užití/.

Chápání a vidění systému pravidel v trojrozměrném objektu je v tomto případě jedním ze základních podmínek k pochopení konstrukce a nalezení jednoduchosti v chaosu.

 

V exteriéru je možné tento sklad využít několika možnými způsoby. Jedním ze základních, které bych rád prezentoval, je zahradní lehátko nebo sedačka.

Pro zahradní lehátko je vhodné použít pružnější materiál /volba opačného směru pružnosti desky nebo její slabší síly/. Sklad je pak situován předpruženými lamelami směrem k terénu. Pro dosažení vhodných rozměrů a zvýšení odolnosti proti povětrnostním podmínkám jsou mezi vrchní lamely vsazeny hliníkové rozpěrky s tvarem průřezu H. Sešroubováním vytvářejí celistvou pružnou užitnou plochu.  

Zahradní sedačka je situována opačně předpruženými lamelami vzhůru. Instalována je  pomoci popruhu a stahovacího zařízení na dvou místech spodní časti k otvorům v betonovém základu. Ten navíc slouží jako přechodový materiál mezi překližkou a pochozím povrchem.

 

Jednou ze základních předností je pak minimální výrobní cena, nároky na zpracováni materiálu a povrchovou úpravu. Pro sestaveni výrobku není třeba žádných spojovacích materiálů, za základního rozměru desky je využívána prakticky celá plocha /zbytkový odpad je minimální/.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l