Název rubriky

fin | Čechie - Böhmerland

Název článku Nejdelší z dlouhých
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Československo | Kunratice u Šluknova
Konstruktér / výrobce Albin Hugo Liebisch (1888-1965)
Chronologie 1921-1924         vývoj motocyklu
  1922                 založení živnosti
  1925                 zahájení výroby motocyklů v Krásné Lípě
  1930                 přesunutí výroby motocyklů do Kunratic u Šluknova
  1939                 ukončení výroby motocyklů Čechie
   
Name of the rubric

fin | Čechie - Böhmerland

Article title The longest of the long
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

  architect | designer

 

 

Place of origin Czechoslovakia | Kunratice u Šluknova
Constructer / producer Albin Hugo Liebisch (1888-1965)
Chronology

1921-1924         development of motorcycle

 

1922                 trade founding

 

1925                 motorcycle production start in Krásná Lípa

  1930                 production of motorcycle moved to Kunratice at Šluknov
  1939                 end of Čechie motorcycle production
 
 

Na rýsovacím prkně rumburského rodáka Albina Huga Liebische vznikal motocykl s ojedinělou koncepcí celých pět let. Motocykl s koncepcí, který zanikl současně s příchodem 2. světové války.

 

Technicky vzdělaný a manuálně zručný konstruktér Albin Liebisch postavil první desetikusovou sérii motocyklů v roce 1925. Čechie, pro německy hovořící zákazníky Böhmerland, byla sestavována až do roku 1930 v Krásné Lípě, poté se její výroba přesunula do nedalekých Kunratic u Šluknova.

 

Oproti konkurenčním výrobkům vynikala možností přepravit několik cestujících nebo velké množství nákladu, a byla tak vhodnou alternativou k málo dostupnému automobilu. Dodnes patří k nejdelším motocyklům vůbec, a to nejen v „obvyklém“ provedení Touring, ale zejména v protáhlém Cestovním modelu schváleném pro přepravu i tří osob. Výjimečná byla ale i rozměrnými koly ze slitiny hliníku, umístěním palivových nádrží nebo spolehlivostí a snadnou údržbou. Jízdu doprovázel burácivý zvuk jednoválcové, vzduchem chlazené pohonné jednotky o objemu 598 cm3 (11,8 kW), později nahrazené „lidovým“ motorem o objemu 346 cm3 (9,1kW). Většina z necelých osmi set vyrobených exemplářů byla vyvedena v továrních žluto-červených, žluto-zelených a žluto-černých barevných kombinacích.

 

Albin Liebisch svět obohatil jedinečným strojem, přesto ho nešťastná souhra okolností zbavila možnosti výběru a zpečetila jeho úděl. S příchodem 2. světové války se Sudety staly součástí Velkoněmecké říše, výroba motocyklů Čechie musela být zastavena a přežití podniku záviselo na spuštění německé válečné výroby. Jeho samotného pak po roce 1945 čekal osud mnoha sudetských Němců – boj o přežití v koncentračním táboře a odsun za hranice Československa.

 

 

A motorcycle with a unique concept was in creation on the drawing board of Rumburk native, Albin Hugo Liebisch, for nearly five years. A motorcycle which disappeared with the coming of World War 2.

 

The technically educated and manually skilled constructor, Albin Liebisch, built the first ten-piece motorcycle series in 1925. The Čechie, for German-speaking customers the Böhmerland, was made until 1930 in Krásná Lípa. After this its production was moved to nearby Kunratice at Šluknov.

 

Unlike competing products, it excelled with the possibility of transporting a number of passengers or a large amount of luggage, and was therefore a suitable alternative to the less available car. It is until today among the longest motorcycles ever, and that not only in the ‘common’ Touring version, but especially in the stretched travel model licensed to carry even three people. But it was also exceptional due to large aluminium alloy wheels, location of fuel tanks, or reliability and easy maintenance.  The ride was accompanied by a thunderous sound from the air-cooled single-cylinder power units with a volume of 598 cm3 (11.8 kW), later replaced by a ‘people’s’ engine with a volume of 346 cm3 (9.1kW). Most of the nearly eight hundred produced specimens came out in factory yellow-red, yellow-green and yellow-black colour combinations.

 

Albin Liebisch enriched the world with a unique machine, though an unfortunate coincidence of situations deprived the possibility of choice and sealed its fate. With the coming of World War 2, Sudetenland became part of the Great German Empire. The production of Čechie motorcycles had to be stopped, and the survival of the company was dependent on the start of German military production. After 1945, he himself awaited the same fate as most Sudeten Germans – a struggle for survival in work camps and the displacement behind Czechoslovakian borders.

 

 

 
 

 

fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail