Název rubriky design | Velorex
Název článku Velorex - hrdý na svůj původ
   

Autor skici

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

Autor textu

Radek Laube

  šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling
   

Name of the rubric

design | Velorex

Article title Velorex - proud of its roots
   

Autor of the sketches

Pavel Hrubý

 

architect | designer

Autor of the text

Radek Laube

 

general editor of AutoDesign&Styling magazine

 
 

Jen málokomu se může podařit uchopit odkaz Velorexu tak necitlivě jako českému tvůrci, který nedávno představil svoji vizi legendárního vozítka na brněnském výstavišti. Tuningová směs čehosi hodně blyštivého není podle nás rozhodně to, za čím bychom se na ulici ohlédli a s lehkým úsměvem na tváři si pomysleli, že ještě existují na světě lidé, již si umí užívat života naplno. Jak by tedy měl vypadat důstojný nástupce Velorexu?

 

Velorex z brněnského výstaviště je smutným příkladem přístupu velké části českých výrobců k designu. Bohužel je poznat, že ruka profesionálního designéra se tohoto výtvoru zjevně nedotkla. To by samo o sobě možná až tak nevadilo, pokud by zůstalo u prapůvodního určení vozítka. Jak ale všichni víme, z jednoduchého vozítka pro invalidy se dávno stala raritní záležitost, která už neplní jen účel levného dopravního prostředku na pomezí auta a motorky, ale je vozidlem pro volný čas a zábavu. Jeho moderní interpretace tak jen těžko vystačí se silným motorem, chromovými doplňky a dalšími samoúčelnými dekoracemi, které jsou už zcela mimo duch originálního „hadráku“. Obzvlášť když se k němu ještě připojí nesmyslná cena.

 

Naším návrhem, na kterém pracoval designér Pavel Hrubý, chceme ukázat, že Velorex může dostat i opravdu moderní podobu, která ovšem respektuje původní model. Zároveň bychom rádi výrobcům dokázali, že investice do profesionálního designéra nejsou vyhozené peníze.

 

Mezi klíčové prvky původního Velorexu jednoznačně patří spartánský charakter, originální plášť karoserie, jízdní zážitky a samozřejmě tříkolová koncepce. Velorex je i v našem podání nadále malým automobilem pro dva pasažéry s technologií částečně převzatou z motocyklu. Konstrukční jednoduchost původního vozítka jsme zachovali v tvarech karoserie, kde jsme si mohli vzhledem k novému zaměření auta dovolit vypustit dveře a střechu, což zjednoduší výrobu a ušetří náklady.

 

Moderní design musí nejen působit lehce vizuálně, ale být takový i ve skutečnosti. Základní nosný hliníkový rám roadsteru by tak byl v celé spodní části a za hlavami pasažérů kapotován kompozitními dílci a ve své svrchní části, po vzoru předchůdce, potažen odolnou omyvatelnou tkaninou. K pohonu by sloužil motocyklový motor, variantou pohonu však mohou být i elektromotory umístěné v kolech.

 

Přestože je nový velorex v našem pojetí zatím jen ideovou studií, nebojíme se, že by v případě úpravy do sériové podoby ztratil své kouzlo. Pokud by byla možnost, tak určitě rádi podpoříme vznik tohoto moderního a ekonomicky smysluplného nástupce původního „hadráku“.

 

Komentář autora:

Nový tříkolový automobil Velorex vypracovaný pro časopis Autodesign & styling volně navázal na dnes už legendární lidové vozidlo Františka a Mojmíra Stránského vyráběné od začátku 50. let 20. století.

 

Současná doba přinesla nové standardy i požadavky, moderní pojetí jsem už proto nestylizoval do role nejlevnějšího vozidla na trhu, ale zařadil jsem jej čistě do segmentu vozidel pro volný čas. V návrhu jsem se snažil zohlednit a rozvinout zejména nejvýraznější charakterové rysy původního „hadráku“, za které považuji především tříkolovou koncepci, spartánský charakter, jedinečný jízdní zážitek a originální plášť karosérie.

 

Velorex zůstal i nadále malým automobilem pro dva pasažéry s technologií částečně převzatou z motocyklu. Jeho srdcem by byl o poznání výkonnější před zadní nápravou uložený dvouválcový motor o objemu 800 cm3 s předpokládanými 80 kW nebo elektromotor s rovnocenným výkonem. Nosný hliníkový rám roadsteru by byl v celé spodní části a za hlavami pasažérů kapotován kompozitními dílci a ve své svrchní části, po vzoru předchůdce, potažen odolnou omyvatelnou tkaninou.

 

 

Not many people are able to grasp the legacy of Velorex in such an insensitive way as did its Czech creator, who recently presented his vision of the legendary runabout at the Brno Exhibition Centre. According to our opinion, a tuning mix of something very sparkling is definitely not what we would turn our heads at in the street, and with a slight smile think that there are still people in this world that are able to enjoy life to the fullest. So what should a dignified successor of the Velorex look like?

 

The Velorex from the Brno Exhibition Centre is a sad example of the approach most Czech producers have towards design. Unfortunately, it’s visible that this creation was never touched by the hand of a professional designer. This perhaps wouldn’t really matter if it stuck to characteristics of the original vehicle. As we all know, the simple cart determined for disabled people has long become a matter of rareness, which no longer fulfils the job of a cheap form of transport on the border between a motorbike and car, but is a vehicle for leisure and entertainment. So it’s not enough for the modern interpretation to get around with only a strong engine, chrome elements and other self-serving decorations, which are totally beyond the spirit of the original ‘rag-car’. And especially if you also add an unreasonable price.

 

With our design, created by designer Pavel Hrubý, we want to show that the Velorex can get a really modern appearance, which of course respects the original model. At the same time we would like to prove to the producers, that an investment for a professional designer is not a waste of money.

 

Among the key elements of the original Velorex is clearly a Spartan character, the original body coat, driving pleasure and of course a three-wheel concept. Our version of the Velorex remains to be a small automobile for two passengers with technology partly taken from a motorbike. We maintained the structural simplicity of the original vehicle on the shapes of the body, where due to a new orientation we could afford to leave out the doors and roof of the vehicle, which simplifies production and saves costs.

 

A modern design doesn’t only have to feel visually light but also has to be like that in reality. The main supporting aluminium frame of the roadster on the entire bottom part and behind the passenger’s heads is covered with composite panels. And its top part lined with a durable and washable fabric, like its predecessor. It would be powered by a motorbike engine. Another possibility of propulsion would be electric engines placed in the wheels.

Although our concept of the new Velorex is for now only an ideological study, we are not afraid it would lose its charm during conversion to serial production. If there was a possibility, we would love to support the creation of this modern and economically meaningful successor of the original ‘rag car’.

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Název rubriky styling | archi tour
Název článku Světem křížem krážem
Podtitulek

 

   
Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

   

Name of the rubric

styling | archi tour
Article title Criss-cross around the World
Subtitle  
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 
 

Jestliže se v nejbližší době chystáte cestovat po domovině nebo do zahraničí, za prací, případně na dovolenou, jistě budete poznávat tamní zvyklosti, kulturu, přírodu i architekturu. Zavede-li vás cesta do blízkosti některého z následujících míst, mám pro vás tip na návštěvu díla dopravní infrastruktury či stavby spojené s automobilovým průmyslem.

 

Největší automobilová výloha

Mercedes-Benz Centre / Německo / pozice gps  +48° 8' 42.9",  +11° 32' 11.1"

 

Víceúčelová budova centra Mercedes-Benz v bezprostřední blízkosti hlavního dopravního tahu Mnichova byla dokončena v roce 2003. Její dominantou je nejen 65 metrů vysoká věž, ale zejména impozantní prosklená fasáda, za kterou je vystaveno několik desítek automobilů v několika výškových úrovních. „Výloha“ je proslulá zejména svou novodobou interpretací adventního kalendáře.

 

 

Kouzlo levitace

Chords bridge / Izrael / pozice gps +31° 47' 19", +35° 11' 60"

 

V pořadí čtyřicátý most v díle architektonického mága Santiaga Calatravy byl dokončen v Jeruzalémě v roce 2008 k 60. výročí izraelského státu. Jeho 360 metrů dlouhá mostovka spojuje centrum města s předměstím a je vyvažována za pomoci ocelových lan 118 metrů vysokým, v okolí zcela dominantním ocelovým pilířem.

 

 

Nejšikmější parkoviště

Sinking ship / USA / pozice gps +47° 36' 6.73", -122° 19' 57.67"

 

„Potápějící se loď“, jak je stavba parkoviště pro svůj vzhled nazývána, byla zbudována na trojúhelníkové parcele v centru Seattlu v 60. letech minulého století. Její šikmo uložená podlaží, situovaná v opačně svažitém terénu, umožňují přímý vjezd z komunikace do všech úrovní.

 

 

Nejnovější okruh

Yas Marina Circuit / Spojené arabské emiráty / pozice gps +24° 28' 11.8", +54° 36' 21.2"

 

Návštěvu Spojených arabským emirátů si naplánujte nejlépe na listopad, kdy se na Yas Marina Circuit nedaleko Abu Dhabi koná závěrečná Velká cena formule 1. Součástí areálu, dokončeného v roce 2009 na Yas Island, je nejen 5,55 km dlouhá trať se zázemím, ale i luxusní hotel, golfové hřiště, marina nebo jachtařský klub.

 

 

Upoutané letadlo

Odbavovací budova letiště Karlovy Vary / Česká republika / pozice gps +50° 12' 4.8", +12° 54' 44.8"

 

Odbavovací hala mezinárodního letiště Karlovy Vary byla inspirována leteckým průmyslem. Autor ing. arch. Petr Parolek její vzhled stylizoval do podoby trupu letounu. Tento sedmdesát metrů dlouhý prostor, podpíraný jedním nosným ocelovým dvojobloukem, má potenciál až osm set odbavených cestujících za hodinu.

 

 

Maybe you’ve seen them before and maybe you’ll see them for the first time this year during summer vacation or a business trip. We’ve got five interesting buildings you certainly won’t miss when passing by.

 

The Biggest Car Shop Window

Mercedes-Benz Centre / Germany / position GPS +48° 8' 42,9", +11° 32' 11,1"

 

The multipurpose building of Mercedes-Benz Centre in the immediate vicinity of Munich’s main transportation thrust was completed in 2003. Its dominant feature is not only a 65 metre high tower, but mainly a very impressive glass facade, behind which are exhibited dozens of cars at several floor levels. ‘The shop window’ is famous for its modern interpretation of the advent calendar.

 

 

The Magic of Levitation

Chords Bridge / Israel / position GPS +31° 47' 19", +35° 11' 60"

 

In order the fortieth bridge of architectural guru Santiago Calatrava was completed in Jerusalem in 2008 to celebrate the 60th anniversary of Israel. Its 360 metres long deck connects downtown with the suburbs, and with the help of steel cables it balances on a 118 metres high steel pillar, which is completely dominant to the area.

 

The Most Slanted Car Park

Sinking Ship / USA / position GPS +47° 36' 6,73", -122° 19' 57,67"

 

‘The sinking ship’, as the parking lot is known for its appearance, was built on a triangular plot in downtown Seattle in the sixties of the last century. Its slanted floor is situated in an opposite sloped terrain that allows direct entry to all levels from the road.

 

 

The Newest Circuit

Yas Marina Circuit / United Arab Emirates / position GPS +24° 28' 11,8", +54° 36' 21,2"

 

If you’re planning to visit the United Arab Emirates, it’s best to go in November when the Yas Marina Circuit near Abu Dhabi holds the final of the Formula 1. As a part of the complex that was completed in 2009 on Yas Island, is not only a 5.55 km long track including facilities, but also a luxury hotel, golf course, marina and yacht club.

 

 

A Confined Plane

Terminal building at Karlovy Vary Airport/ Czech Republic / position GPS +50° 12' 4,8", +12° 54' 44,8"

 

The terminal building of the International Airport in Karlovy Vary was inspired by the aviation industry. Author architect Petr Parolek styled its appearance in the look of an airplane fuselage. This seventy metres long building, supported by a single main steel double-arch construction, has the potential of checking through 800 passengers per hour.

 

 

 
 

 

 
 

Název rubriky

fin | Dodge Charger

Název článku Svaly z oceli
Podtitulek Dodge Charger
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Mateřská společnost

Chrysler Group LLC

Sídlo společnosti USA | Michigan | Auburn Hills
Výrobce Dodge
Chronologie 1900     založení automobilky Dodge
  1966     zahájení výroby modelu Charger
  1968     zahájení výroby druhé generace
  1971     zahájení výroby třetí generace
  1974     ukončení výroby modelu Charger s původní koncepcí
   
Name of the rubric

fin | Dodge Charger

Article title Muscles from Steel
Subtitle Dodge Charger
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

  architect | designer
   
Mother company

Chrysler Group LLC

Company seat USA | Michigan | Auburn Hills
Producer Dodge
Chronology

1900     founding of the company Dodge

 

1966     production start of the Charger model

 

1968     production start of the second generation

  1971     production start of the third generation
 

1974     production end of the Charger with original concept

 
 

V první polovině 60. let odstartovaly automobilky Ford či Plymouth s modely Mustang a Barracuda ve Spojených státech amerických tak zvanou „muscle car“ éru. Nejen proti nim namířila automobilka Dodge svůj model Charger.

 

Bratři Horace a John Dodge spustili vlastní produkci automobilů v roce 1914. Už nedlouho po jejich smrti se automobilka ocitla pod křídly expandující společnosti Chrysler. Její divizí je dodnes a byla jí i v době uvedení modelu Dodge Charger.

 

Jeho první generace vzešla v roce 1966 z poměrně konzervativního modelu Coronet přepracovaného do exkluzivnějšího karosářského řešení fastback. Nízké prodejní výsledky vedly ale už po dvou letech k návrhu druhé, mnohem svébytnější, generace. Ta byla charakteristická strohým designem, minimem chromových prvků nebo plynoucími rysy na boku vozidla, pro které byl styl jejího ztvárnění označován jako „coke bottle“. I přes obrovité rozměry dvoudveřové čtyřmístné karosérie (délka 5283 mm, šířka 1948 mm) byla ztělesněním toho, co si každý představoval pod pojmem síla a rychlost. Nekompromisnímu vzhledu úměrně odpovídal i výkonnostní rozsah podélně uložených osmiválcových pohonných jednotek s objemy až do 7,2 litru. Na zadní nápravu bylo přenášeno dle zvolené motorizace 230 až 425 koní. Vrcholem nabídky byla verze s označením R/T (Road/Track) nebo velmi unikátní Daytona.

 

Třetí generace doznala jen minimálních změn a s příchodem té čtvrté pak přišel konec nejen původní koncepce Chargeru, ale i konec celé éry extrémně výkonných automobilů. Historie na jednoho z nejvýraznějších ocelových svalovců ale jistě nezapomene.

 

 

In the first half of the sixties, car brands Ford and Plymouth started the so-called ‘muscle car’ era in the United Stated of America with the Mustang and Barracuda models. Dodge car producer stood up to them not only with the Charger model.

 

Brothers Horace and John Dodge started their own production of cars in 1914. Already shortly after their death the car factory fell under the wings of the expanding Chrysler company. It has been its division until today and was also at the time of the release of the Dodge Charger model.

 

Its first generation emerged in 1966 from the relatively conservative Coronet model, revised to a more exclusive bodywork solution of a fastback. Low sales reports lead only two years later to the design of a second and more distinctive generation. It was characterised by a rigorous design, a minimum amount of chrome elements, or flowing lines on the side of the car. The style of its representation was referred to as a ‘coke bottle’. Despite massive dimensions of a two-door four-seat body (length 5283 mm, width 1948 mm) this generation represented everything that everyone imagined under the terms of strength and speed. The uncompromising design even corresponded to the extent of power that was produced by the lengthwise-placed 8-cylinder power units with volumes up to 7.2 litres. 230 to 425 horsepower were transferred onto the rear axle according to the selected drive unit. The top of the offer was a version marked R/T (Road/Track) or the very unique Daytona.

 

The third generation underwent only minimum changes and with the arrival of the forth came an end to not only the original concept of the Charger but also to the entire era of extremely powerful cars. But history will certainly not forget about the boldest ‘steel muscleman’ ever.

 

 

 
 

 

fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail