Název rubriky styling | archi tour
Název článku

Cesta do neznáma

Podtitulek

Inženýrské stavby

   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Délka světových komunikací

2008     68 937 575 km

Světová produkce

2008     52 940 559 osobních automobilů

 

2004     44 554 268 osobních automobilů

 

2000     41 215 653 osobních automobilů

 

 

Name of the rubric

styling | archi tour

Article title Journey to the Unknown

Subtitle

Civil Engineering Structures

 

 

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Length of world road network

2008     68 937 575 km

World production

2008     52 940 559 personal vehicles

 

2004     44 554 268 personal vehicles

 

2000     41 215 653 personal vehicles

 

 

Budování cest a krácení vzdáleností je lidstvu blízké už od pradávna. Se změnou životního stylu společnosti i rychle se rozrůstající populací jsou ale na výstavbu komunikací a rozvoj dopravní infrastruktury kladeny stále vyšší nároky.

 

V roce 2007 byla poprvé prolomena pomyslná hranice 50 milionů nově vyrobených osobních automobilů za jediný rok a v současnosti jich dle odhadů křižuje naši planetu na 600 milionů. Výstavba komunikací je úměrná stoupajícímu množství dopravních prostředků, zejména pak ve vyspělých částech Země.

Podle průzkumu, který prezentuje internetový server CIA World Factbook, se celková délka světových komunikací rovná téměř 69 milionům kilometrů. Největší podíl z tohoto těžko představitelného čísla patří Spojeným státům americkým, dále pak Evropské unii, Indii, Číně, Brazílii a Japonsku.

Z cest často vnímáme jen nekonečné plochy asfaltu, ale mosty překonávající údolí, říční toky a jezera, tunely ražené skalními masivy nebo silnice stoupající vysoko k vrcholům mnohdy docela přehlížíme. Zbudování leckterých z nich nás stálo ohromné úsilí a nezměrné množství financí. Všechny jsou ale příkladem lidské odvahy a touhy směle překonávat přicházející výzvy, jež je umocněna poznáním a zkušenostmi.

S osmi opravdu zajímavými inženýrskými stavbami, které svou výzvu, jak říkáme, „chytily za pačesy“, se nyní můžete seznámit podrobněji.

 

Transfăgărăşan / Rumunsko / GPS +45° 35′ 24,5″, +24° 37′ 32,8″

Impozantní zážitek slibuje všem motoristům nejvýše položená komunikace Rumunska. Jako strategické vojenské spojení vznikla na začátku sedmdesátých let minulého století a klikatí se přes pohoří Karpat v délce devadesáti kilometrů až do výšky 2034 metrů nad mořem. V zimním období je pro silnou vrstvu sněhu zcela uzavřena.

 

Akashi-Kaikyō Bridge / Japonsko / GPS +34° 36′ 59″, +135° 1′ 13″

Visutý most Akashi-Kaikyō je jedním z hlavních článků projektu silničního propojení japonských ostrovů Honšú a Šikoku. Jeho konstrukce překonává celkovou vzdálenost 3911 metrů a světové prvenství mu právem patří díky rozpětí hlavního pole v délce 1991 metrů.

 

Golden Gate Bridge / USA / GPS +37° 49′ 3,35", -122° 28′ 41,88"

Visutý most Golden Gate byl dokončen v roce 1937 na západním pobřeží Spojených států amerických. Je známým symbolem San Franciska, jehož centrum spojuje s jednou z jeho okrajových částí. Celková délka dosahuje 2737 metrů a s rozpětím 1280 metrů držel most v době svého vzniku světové prvenství.

 

Viadukt Millau / Francie / GPS +44° 05′ 06″, +3° 1′ 18″

Nejvyšší most světa Viadukt Millau navrhl francouzský projektant Michel Virlogeux ve spolupráci s britským architektem Normanem Fosterem. Klene se v délce 2460 metrů u stejnojmenného městečka a od roku 2004 spojuje Paříž s jižní částí Francie. Jeho mostovka je zavěšena na sedmi železobetonových pilířích ve výšce až 246 metrů nad údolím.

 

Interstate 90 / USA

Nejdelší vnitrostátní komunikací Spojených států amerických je velkokapacitní dálnice Interstate 90. V severní části země spojuje východní pobřeží se západním a má délku neuvěřitelných 4987 km. Na své cestě protíná celkem 13 spolkových států.

 

Judge Harry Pregerson Interchange / USA / GPS +33° 55′ 43,32″, -118° 16′ 51,6″

Mimoúrovňové křížení vnitrostátních komunikací Interstate 105 a 110 je situováno přímo v Los Angeles a bylo dokončeno v roce 1993. Složitá konstrukce křižovatky umožňuje propojení všech dopravních směrů a zároveň plní funkci důležitého uzlu veřejné dopravy.

 

Mimoúrovňové křížení v Dubaji / Spojené arabské emiráty / GPS +25° 9' 52,42", +55° 29' 41,61"

Mimoúrovňové křížení dálkových komunikací E44 a E611 za okrajem Dubaje je součástí výstavby známé jako Dubai Bypass Road. Až letecký snímek dokáže odhalit skutečné rozměry i velmi elegantní křivky celé stavby.

 

Wawona tunel / USA / GPS +37° 42' 56,40", -119° 41' 0,64"

V roce 1933, po dvou letech stavby, propojilo 1290 skálou ražených metrů na komunikaci State Route 41 dvě strany Yosemite Valley v Yosemitském národním parku v Kalifornii.

 

 

Building of roads and shortening of distances has been close to mankind ever since. With a changing lifestyle of a fast-growing society, there are increasing demands on the building of road networks and the development of transport infrastructure.

 

In 2007, the imaginary boarder of 50 million newly produced personal cars in a single year was broken for the first time, and at the present, an estimated 600 million vehicles circle our planet. The building of road networks is in accordance with this rising number of transport vehicles, especially in developed parts of the world.

According to a survey presented by the internet server CIA World Factbook, the length of world road networks equals nearly 69 million kilometres. The biggest portion of this unimaginable number belongs to the United States of America, then the European Union, India, China, Brazil and Japan.

We often perceive only tarmac surfaces from our trips, but bridges crossing over valleys, river streams and lakes, tunnels casted into blocks of rock, or roads ascending to high peaks, are usually overlooked. The construction of most of these has cost us enormous effort and an immense amount of money. But all are an example of human courage and desire to daringly overcome challenges, which have been augmented by discovery and experience.

Now you can get to know eight of the most interesting civil engineering structures, which were so challenging, one would catch him/herself by the hair.

 

Transfăgărăşan / Romania / GPS +45° 35′ 24,5″, +24° 37′ 32,8″

The highest road network set in Romania offers an impressive experience to all drivers. As a strategic military route, it was developed at the beginning of the seventies of the last century. It winds across the Carpathian mountain range at a length of ninety kilometres all the way to an altitude of 2034 metres. It’s closed in the winter time due to a thick layer of snow.

 

Akashi-Kaikyō Bridge / Japan / GPS +34° 36′ 59″, +135° 1′ 13″

The Akashi-Kaikyō suspension bridge is one of the main elements of the project to connect Japanese islands Honšú and Šikoku. Its construction exceeds a total length of 3911 metres. It’s by right world superior thanks to its main pole span at a length of 1991 metres.

 

Golden Gate Bridge / USA / GPS +37° 49′ 3,35", -122° 28′ 41,88"

The Golden Gate suspension bridge was completed in 1937 on the west coast of the United States of America. It’s a well-known symbol of San Francisco and connects the centre with one of its peripheral parts. It has a total length of 2737 metres and span length of 1280 metres, which made the bridge a world superior in the time of its development.

 

Viadukt Millau / France / GPS +44° 05′ 06″, +3° 1′ 18″

The world’s highest bridge Viadukt Millau was designed by French planner Michel Virlogeux in collaboration with British architect Norman Foster. It arches at a length of 2460 metres near a city of the same name. From 2004 it links Paris with the southern part of France. Its deck is suspended on seven reinforced concrete pillars at a height of 246 metres above the valley.

 

Interstate 90 / USA

The longest interstate road network of the United States of America is a high capacity freeway called Interstate 90. In the northern part of the country it connects the east and west coast and has a length of an unbelievable 4987 km. It crosses a total of 13 federal states along its way.

Judge Harry Pregerson Interchange / USA / GPS +33° 55′ 43,32″, -118° 16′ 51,6″

An interchange crossing of Interstate 105 and 110 is situated directly in Los Angeles and was completed in 1993. The complex interchange construction allows the interconnection of all traffic routes and at the same time serves as an important knot for public transport.

 

Multi-level Interchange in Dubai / United Arab Emirates / GPS +25° 9' 52,42", +55° 29' 41,61"

The multi-level interchange of long E44 and E611 on the outskirts of Dubai is a part of a construction known as the Dubai Bypass Road. Only a plane picture reveals its true dimensions and also very elegant curves of the entire structure.

 

Wawona Tunnel / USA / GPS +37° 42' 56,40", -119° 41' 0,64"

In 1933, after two years of construction, 1290 rock-cut metres on State Route 41 connected two sides of the Yosemite Valley in Yosemite National Park in California.

 
 
 
 
 

Název rubriky

fin | Porsche 356

Název článku První svého druhu
Podtitulek Porsche 356
   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Místo původu

Německo | Stuttgart

Konstruktér

Ferdinand „Ferry“ Anton Ernst Porsche (1909 – 1998)

Chronologie

1831     založení firmy Porsche

 

1948     prototyp Porsche 356

 

1949     zahájení výroby modelu Porsche 356

 

1955     zahájení výroby verze 356A

 

1959     zahájení výroby verze 356B

 

1963     zahájení výroby verze 356C

 

1965     ukončení výroby modelu Porsche 356

 

 

Name of the rubric

fin | Porsche 356

Article title

First of its Kind

Subtitle

Porsche 356

 

 

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

National origin

Germany | Stuttgart

Constructor

Ferdinand „Ferry“ Anton Ernst Porsche (1909 – 1998)

Chronology

1831     founding of Porsche company

 

1948     Porsche 356 prototype

 

1949     start of production of Porsche 356

 

1955     start of production of version 356A

 

1959     start of production of version 356B

 

1963     start of production of version 356C

 

1965     end of production of Porsche 356 model

 
 

Samostatnou firmu založil rodák z českých Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche už v roce 1931. Vývoj prvního automobilu se slavným jménem a číselným označením 356 ale započal až o sedmnáct let později.

 

Vedoucí pozice konstruktéra dnes již legendárního modelu se ujal syn zakladatele Ferry Porsche. Charakteristický vzhled byl zase dílem týmového kolegy Erwina Komendy. Malý a lehký automobil vynikal na tehdejší dobu netradiční koncepcí i zakulacenými, líně plynoucími liniemi dvoumístné karoserie. Konstrukce prozíravě sdílela části a díly s lidovým vozem Volkswagen Brouk, jehož duchovním otcem byl Ferdinand Porsche starší.

 

Německé Porsche tehdy „třistapadesátšestkou“ vyplnilo mezeru na trhu a místo původních několika plánovaných exemplářů spustilo hromadnou výrobu. Do roku 1965, kdy byla produkce tohoto modelu ukončena, bylo zákazníkům dodáno bezmála 77 tisíc kusů v provedení kupé, kabriolet nebo speedster. Vzhled byl celkem třikrát výrazněji omlazen, změnu zaznamenaly i čtyřválcové motory uložené za zadní nápravou. Pod kapotou se vystřídaly pohonné jednotky s objemem od 1,1 až po 2,0 litry (40 – 130 koňských sil). Své kvality pak 356 obhájila i na závodních okruzích, kde s oblibou protínala šachovnicová pole v cíli jako první.

 

S odstupem více než šedesáti let od jejího vzniku nepřestáváme žasnout, jak nadčasová její myšlenka byla. Stala se prvním vozem svého druhu, předchůdcem všech moderních sportovních automobilů, a její koncepce i silný sportovní výraz dodnes dospívají v každém nástupci řady 911.

 

 

An independent company founded by a native from Czech Vratislavice nad Nisou, Ferdinand Porsche, in as early as 1931. But the development of the first automobile with the famous name marked 356 started off seventeen years later.

 

The head position of constructor of today’s legendary model was overtaken by the founder’s son Ferry Porche. The characteristic appearance was the work of team colleague Erwin Komendy. The small lightweight car excelled in its time, with a non-traditional concept, rounded and lazily flowing lines of a two-seat body. Its body visibly shared parts and components with the popular Volkswagen Beetle, whose spiritual father was Ferdinand Porche senior.

 

German Porche had filled a market gap with the ‘three hundred and fifty six’ and instead of a few originally planned specimens, it set-off mass production. Until 1965, when the production of this model was stopped, 77 thousand cars were delivered to customers in various types - coupe, cabriolet or speedster. Its appearance was rejuvenated all together three times, and changes were also recorded by four-cylinder engines, placed behind the rear axle. Under the hood, many drive units took their turn, ranging from 1.1 to 2.0 litres (40 – 130 horsepower). The 356 then defended its qualities at race circuits, where it liked to pass through the checkered field in first place.

 

After more than sixty years from its creation, we don’t cease to marvel at how timeless its idea was. It has become the first car of its kind, precursor of all modern sports cars, and its concept and strong sporty expression until today, mature in every 911 series successor.

 
 
fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail