Název rubriky styling | archi tour
Název článku

Proti větru

Podtitulek

BMW Aerodynamic Test Centre (ATC)

   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Investor

Bayerische Motoren Werke

Lokace

Německo | Mnichov | Knorrstraße 146

Investice

170 milionů Euro

Chronologie

2006     zahájení stavby

 

2009     dokončení stavby

 

 

Name of the rubric

styling | archi tour

Article title Against the wind

Subtitle

BMW Aerodynamic Test Centre (ATC)

 

 

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Investor

Bayerische Motoren Werke

Location

Germany | Munchen | Knorrstraße 146

Investment

170 million Euros

Chronology

2006     start of construction

 

2009     completion of construction

 

 

Výzkum a vývoj v oblasti aerodynamiky automobilů je nedílnou součástí snahy snížit spotřebu paliv a emisí. Nově zbudované centrum aerodynamiky (ATC) skupiny BMW je dokonalým nástrojem k dosahování vytyčeného cíle – je jedním z nejmodernějších pracovišť svého druhu vůbec.

 

Více komfortu, více dynamiky, méně paliva a méně emisí - hlásá program Efficient Dynamics společnosti BMW group. Jeho podstata spočívá ve vývoji a uplatňování technologií vedoucích k úspoře energie při zachování výjimečných jízdních vlastností. Veškeré poznatky mají být aplikovány na modely automobilky BMW ale i MINI. Ukázkou výsledků programu Efficient Dynamics je i právě představená stejnojmenná studie automobilu BMW Vision Efficient Dynamics na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

I přestože člen Britské aeronautické společnosti Francis Herbert Wenham vynalezl a postavil první aerodynamický tunel už v roce 1871, je dodnes využíván víceméně výhradně v leteckém a automobilovém průmyslu. Zbudování takového zkušebního zařízení je velmi technicky a finančně náročné, dovolit si ho může jen málokterý automobilový výrobce.

 

Skupina BMW se rozhodla investovat neuvěřitelných 170 milionů euro do výstavby aerodynamického tunelu, který v průběhu tří let vyrostl na ploše 25.000 metrů čtverečních v továrním výzkumném areálu Research and Innovation Centre (FIZ) v severní části Mnichova. Přesnou pozici ATC naleznete za pomoci zeměpisných souřadnic +48°11'42.82",  +11°34'5.34" jen necelé dva kilometry vzdušnou čarou od muzea a sídla společnosti BMW.

 

V tamních aerodynamických tunelech je možné doladit tvar karosérie v závěrečné fázi vývoje automobilu, ale především optimalizovat návrh celého modelu již v jeho velmi raném stádiu. Nezměrná velikost celého zařízení a pokrokové vybavení měřících prostorů poskytuje možnost velmi přesného sledování a měření automobilu v situacích věrně napodobujících skutečné jízdní podmínky. Snížením koeficientu aerodynamického odporu cx je možné ovlivnit spotřebu automobilu, zdokonalit se dá ale i stabilita vozu, lze snížit hladinu hluku nebo například špinění vozidla.

 

Ačkoliv objekt působí velice avantgardním dojmem, jeho tvar vychází čistě z potřeb a požadavků zařízení. Charakter celé jižní části je tvořen hlavním horizontálním uzavřeným okruhem aerodynamického tunelu. Je určený k měření automobilů v reálné velikosti a nad terén je vynesen přiznanými železobetonovými sloupy. Menší vertikální okruh pro měření maket vozidel až do velikosti polovičního měřítka vystupuje nad celý objekt v jeho středu. V obou tunelech může rychlost proudu vzduchu dosahovat hranice 300 km/h, přičemž turbína s průměrem osm metrů osazená v hlavním okruhu dokáže každou minutu při třech stech otáčkách přemístit až 18.000 metrů krychlových vzduchu. Oba okruhy jsou pečlivě zvukově a tepelně izolovány a před vnějšími povětrnostními vlivy chráněny kazetovým pláštěm. V severní části pozemku je pak situována jednoduchá hmota pětipodlažní budovy, která plní funkci technického zázemí a poskytuje specializovaná pracoviště až pro pět set výzkumníků z různých oborů.

 

Použité materiály a ztvárnění jednotlivých součástí zařízení i zbytku objektu vytvářejí překvapivě čistý celek se zcela zřetelnými užitnými kvalitami. Přesto a možná právě proto působí tak efektním dojmem. Věřme, že brzy bude moci nejeden vlastník automobilu BMW a MINI ocenit poznatky získané v ATC v Mnichově.

 

 

Research and development in the field of aerodynamics of cars plays an inevitable role in decreasing the consumption of fuel and emissions. BMW Group’s newly built centre for aerodynamics (ATC) is a great tool for reaching superb goals. It’s one of the most modern facilities of its kind.

 

More comfort, more dynamics, less fuel and emissions, is the motto of BMW Group’s EfficientDynamics program. Its principle consists of the development and the application of technology, which leads to the saving of energy, while conserving a unique driving performance. All knowledge and know-how will be implemented on models of BMW and also MINI. A result of the EfficientDynamics program is the commonly called BMW Vision EfficientDynamics study, which is currently being introduced at the Frankfurt Motor Show.

 

Francis Herbert Wenham, a Council Member of the Aeronautical Society of Great Britain, invented the wind tunnel in as early as 1872. It has been used till today mainly in aerospace and automotive industries. To build such testing equipment is technically and financially very demanding and not every motor company can afford it.

 

BMW Group decided to invest an astonishing 170 million Euro into the development of an aerodynamic tunnel. It took three years to build and takes up an area of 25,000 square meters. It’s located at the Research and Innovation Centre (FIZ) in Northern Munich. You can find the exact position of ATC with the help of geographical coordinates +48°11'42,82", +11°34'5,34", only two kilometres straight across from BMW’s museum and headquarters.

 

In wind tunnels, it’s possible to modify the shape of the car body in its final stages of development, but mainly to optimise the design of the entire model in very early stages. The size of the entire facility and measuring areas with revolutionary equipment make it possible to perfectly and precisely observe and measure the car, by creating a simulation of realistic driving conditions. By decreasing the aerodynamic coefficient cx, it is possible to not only influence the car’s consumption but also its stability.

 

Although the building it very avant-garde, its face comes purely from needs and demands of the facility. The character of the entire western block is made up by the main horizontal duct of the wind tunnel. It’s designated for the measuring of life size cars and sits above terrain on uncovered concrete pillars. The vertical duct for the measuring of mock-up vehicles and half sized scale models, stands high is the centre of the whole facility. In both tunnels it is possible to reach wind speeds of 300 km/h. The circuit is fitted with an eight meter in diameter turbine, which is at 300 rpm capable of moving 18,000 cubic meters of air every minute. Both ducts have sound and heat insulation and are protected from outer climate influences by a special wall covering system. There is a simple five storey building at the north of the premises, which is a technical facility and a specialized workplace for even 500 researchers from different branches.

 

The used materials with the shaping of individual parts of equipment including the rest of the facility create a surprisingly clean complex, which has practical qualities. That’s probably why it’s so effective. We believe that soon, not only one BMW or MINI owner will be able to appreciate the acquired knowledge at ATC in Munich.

 
 
 
 
 

Název rubriky

fin | Tatra 87

Název článku

Národní bohatství

Podtitulek Tatra 87
   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Místo původu

Československo | Kopřivnice

Konstruktér

Hans Ledwinka

Chronologie

1850     založení Tatry

 

1933     zahájení výroby Tatry 77

 

1936     zahájení výroby Tatry 87

 

1950     ukončení výroby Tatry 87

   

Name of the rubric

fin | Tatra 87

Article title National wealth
Subtitle Tatra 87
   
Autor of the article Pavel Hrubý
  architect | designer

 

 

National origin

Czechoslovakia | Kopřivnice

Constructor

Hans Ledwinka

Chronology

1850     founding of Tatry

 

1933     start of production of the Tatra 77

 

1936     start of production of the Tatra 87

 

1950     the end of production of the Tatra 87

 
 

Psal se rok 1850, když kopřivnický rodák Ignác Šustala spustil výrobu kočárů a bryček. Firma, kterou po sobě zanechal, záhy stavěla železniční vagóny a v roce 1897 dokonce představila první český automobil. Ta nejlepší léta Tatru ale teprve čekala!

 

Pod vedením konstruktéra Hanse Ledwinky vznikla v roce 1933 Tatra 77, první sériově vyráběný automobil s proudnicovou karosérií na světě. Po třech letech se z původně plánované modernizace zrodil nový model T 87.

 

Pohotovostní hmotnost luxusní aerodynamické limuzíny byla radikálně snížena na 1370 kg, dostala silnější motor a kultivovanější design kompaktní samonosné karosérie. Snadno rozpoznatelná se stala zejména nezaměnitelnou splývavou siluetou, zádí se svislou stabilizační ploutví nebo trojicí čelních světlometů. Za zadní poháněnou nápravou byl uložen vzduchem chlazený osmiválcový třílitrový motor (2968 cm3) s výkonem 55 kW a neuvěřitelně nízkou spotřebou 12,5 litru. S maximální rychlostí 160 km/h se stala jedním z nejrychlejších vozidel své doby.

 

V roce 1936 byly vyrobeny dva prototypy, o rok později pět kusů ověřovací série a po dvou letech se výroba rozjela naplno. Za 14 let produkce  T 87 bylo vyrobeno 3.023 kusů. Určeny byly jak pro domácí trh, tak i do mnoha států Evropy, Afriky, Jižní a Severní Ameriky. Jejími vlastníky byl nespočet významných osobností. Kvalitu sériového modelu prověřili i Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund při náročných cestách po Africe a Jižní Americe v letech 1947 až 1950.

 

Kdyby se Tatra 87 objevila na trhu dnes, o více jak sedmdesát let později, kdekdo by mohl s obdivným výrazem v očích poznamenat: Přelomový vůz!

 

 

It was the year 1850, when Ignac Sustala, a local from Koprivnice started off with the production of road carts and britzskas. The company, which he had left behind soon started to build railway wagons, and in 1897, even introduced the first Czech car. But its best years were still to come!

 

Under the leadership of Hans Ledwinka in 1933, the first serial production of a car with a stream-line design evolved. It was called the Tatra 77.  Three years later, after the planned modernisation, the

T 87 model came to life.

 

The curb weight of the aerodynamic limousine was radically decreased to 1370 kg. The car received a stronger engine and a more cultivated design for its self-supporting body. The car was very easily recognised thanks to its unique silhouette, a vertical stabilising fin on the rear, or two sets of triple headlights. An air-cooled, eight-cylinder, three-litre engine(2968 cm3) with 55 kW of power and a unbelievably low fuel consumption of 12.5 litres, was placed behind the rear drive axle. With a top speed of 160 km/h, it was the fastest car during its time.

 

Two prototypes were produced in 1936, and a year later five pieces of the verifying series. Full production started in another two years. During its 14 years of production, 3023 pieces of the T87 were produced. They were intended for the domestic market and also for many other states of Europe, Africa and, North and West America. The Tatra 87 was owned by a number of famous people. The quality of the serial model was proved by Jiri Hanzelka and Miroslav Zikmund, during demanding journeys across Africa and America in 1947 – 1950.

 

If the Tatra would be put on the market today, after more than seventeen years, everyone would note with admiration: Breakthrough vehicle!

 
 
fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail