Název rubriky styling | archi tour
Název článku

Za střeženými zdmi

Podtitulek Volkswagen Design Center Postupim
   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Investor

Volkswagen Gewerbegrund GmbH

Architekt

Kock & Lünz Ingenieurgesellschaft | Německo | Postupim

Lokace

Německo | Postupim | Schiffbauergasse

Chronologie

2002 | 10     zahájení stavby

 

2004 | 12     dokončení stavby

 

2006 | 01     zprovoznění design centra

   

Name of the rubric

styling | archi tour

Article title Behind the guarded walls

Subtitle

Volkswagen Design Center Potsdam

 

 

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Investor

Volkswagen Gewerbegrund GmbH

Architect

Kock & Lunz Ingenieurgesellschaft | Germany | Potsdam

Location

Germany | Potsdam | Schiffbauergasse

Chronology

2002 | 10     Start of construction

 

2004 | 12     Completion of construction

 

2006 | 01     Start of design center

 

 

Přední světový výrobce automobilů Volkswagen se před časem rozhodl investovat nemalou částku do zbudování zcela nového továrního design centra v Postupimi. Unikátní pracovní prostředí a moderní technologie se staly kvalitním zázemím týmu designérů a konstruktérů, který je v současnosti jedním ze základních kamenů dalšího rozvoje společnosti.

 

Vývojové středisko v Postupimi doplnilo již existující designérské studio Volkswagenu ve Stuttgartu a pod vedením Thomase Ingenlatha (Audi 1991 – 95 | Volkswagen 1995 – 99 | Škoda Auto 2000 – 05) je odpovědné nejen za firemní design, ale i některé projekty vznikající v rámci celého koncernu.

 

Objekt byl situován na břeh jezera Tiefer na řece Havole v samém středu Postupimi, hlavního města Braniborska a významného kulturního i historického centra. Stopadesátitisícová aglomerace s vhodnou infrastrukturou je výjimečná především pro svou výhodnou pozici. Leží nejen 25 km jihozápadně od německé metropole Berlína, ale především v neobyčejném prostředí rozsáhlého areálu zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Přesnou pozici určíte pomocí zeměpisných souřadnic +52°24'15,7"; +13°4'25,0".

 

Stavební práce započaly v říjnu roku 2002 a byly ukončeny po 26 měsících. S nimi spojené výdaje dosáhly 12,5 milionu eur, celková výše investice se ovšem rovnala 27 milionům eur. Na padesát designérů a konstruktérů zde působí od ledna roku 2006. Budoucí sériové modely nebo jejich části zde vznikají ve formě konceptů na skicovacích prknech, v podobě digitálních modelů i v prototypech ve skutečném měřítku.

 

Architektonický návrh vypracoval Moritz Kock, představitel místního architektonického seskupení Kock & Lünz Ingenieurgesellschaft se sídlem nedaleko od stavebního pozemku. Jeho řešení nepůsobí ani odvážně, ani extravagantně, nicméně je velmi účelné a plné ojedinělých technických řešení. Uživatelé ocení zejména kvalitu zvolených materiálů a vysokou úroveň zpracování detailů.

 

Na zastavěném půdorysu 2831 m² vzniklo 6500 m² užitné plochy. I přes nemalé rozměry působí objekt vilovým dojmem a bez potíží zapadá do okolní zástavby. V členění exteriéru je patrné vnitřní dispoziční řešení. Standardně řešená část se čtyřmi nadzemními podlažími a víceméně obvyklými místnostmi je v kontrastu s hmotou víceúčelového prostoru, který má s přilehlými místnostmi více jak 700 m² podlahové plochy. Velkorysá je především jeho prosklená severovýchodní fasáda s výhledem na jezero a na osmi sloupech zavěšená prosklená střešní konstrukce ve výšce 12 metrů. Tepelné záření a intenzita osvětlení v interiéru haly jsou regulovatelné pomocí interiérových stínících prvků. Dílenské provozy a zázemí objektu jsou umístěny v suterénních prostorech. Pro zaměstnance a návštěvníky objektu je k dispozici 57 vnějších parkovacích stání.

 

Za pečlivě střeženými zdmi nového postupimského design centra Volkswagenu už dnes efektivně vzniká celá řada zajímavých konceptů a budoucích sériových modelů. Mnohé z nich nám budou dříve či později představeny, obklopí nás v ulicích i mimo ně a stanou se nedílnou součástí našeho každodenního života.

 

 

Volkswagen, a leading global manufacturer of cars, decided some time ago to invest an enormous sum in the construction of a brand new design center in Potsdam. A unique working environment complete with modern technology has become the foundation for team of designers and constructors.  It is one of the key cornerstones for the further development of company.

Development Center in Potsdam complemented existing Volkswagen design studio in Stuttgart, and under the leadership of Thomas Ingenlath (Audi 1991 - 95 | Volkswagen 1995 - 99 | Skoda Auto 2000 - 05) is responsible not only for corporate design, but also for some of the projects reaching across the group.


The building is situated on the shore of Lake Tiefer on Havole River in the heart of Potsdam, the capital of Brandenburg and a significant cultural and historical center. The city of 150 thousand inhabitants with good infrastructure possesses an exceptionally advantageous location. It is located only 25 km southwest of the German metropolis of Berlin. Because of its palaces and gardens, Potsam is registered as a UNESCO world heritage site. The exact position can be determined by the geographical coordinates +52 ° 24'15, 7 ", +13 ° 4'25, 0".

 

Construction work started in October 2002 and was completed after 26 months. Expenses connected with the project reached 12.5 million euros. The total amount of investment, however, equalled 27 million. Fifty designers and constructors have been working here since January 2006. Future series models or their parts are created in the form of concepts on sketch boards, digital models and in actual scale prototypes.


Architectural design work was done by Moritz Kock, representating local architectural group Kock & Lunz Ingenieurgesellschaft which was located close to the building site. His solution is neither courageous nor extravagant, but it is very useful and full of unique technical solutions. Users particularly appreciate the quality of the selected materials and the high level of attention to processing details.


The 2,831 m2 buidling was established on a lot of 6500 m² of usable area. Despite the considerable dimensions, the building gives a residential impression and easily fits to the neighborhood. From the exterior structure, internal layout is evident. Standard design aboveground four floors with the usual rooms are in contrast with the mass of multi-purpose space, which, with adjoining rooms, has more than 700 sq meters of floor space. The glass facade, which faces the northeast, overlooks the lake.and the glass roof structure at a height of 12 meters and suspended by eight columns is expansive. The thermal radiation and intensity of lighting in the interior halls are adjustable through interior shading elements. Workshop and construction facilities are located in the basement of the building. For staff and visitor, the building has 57 external parking places available.


Behind carefully guarded walls of the new Volkswagen design center in Postupim, a wide range of interesting concepts and on-coming series models are now in the works. A lot of them will be presented sooner or later; they will surround us in the streets and outside of them, and becomes an integral part of our daily lives.

 
 
 
 
 

Název rubriky

fin | Jawa 250 "Pérák"

Název článku

Červený sen

Podtitulek

Jawa 250 "Pérák"

   

Autor článku

Pavel Hrubý

 

architekt | designér

 

 

Místo původu

Československo | Týnec nad Sázavou

Chronologie

1929     založení firmy JAWA

 

1946     představení JAWA 250 „Pérák“

 

1948     zahájení produkce JAWA 350 „Pérák“

 

1954     ukončení produkce JAWA 250 „Pérák“

 

1956     ukončení produkce JAWA 350 „Pérák“

 

 

Name of the rubric

fin | Jawa 250 "Springer"

Article title The red dream
Subtitle

Jawa 250 "Springer"

   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

National origin

Czechoslovakia | Týnec nad Sázavou

Chronology

1929     foundation of JAWA

 

1946     performances of JAWA 250 “Springer”

 

1948     production start of JAWA 350 “Springer”

 

1954     End of JAWA 250 “Springer”

 

1956     End of JAWA 350 “Springer”

 
 

Myšlenka výroby motocyklů pod českou značkou JAWA se zrodila v hlavě zakladatele Františka Janečka v roce 1929. Na světové trhy pak prorazila především díky unikátnímu stroji JAWA 250 „Pérák“, představenému o sedmnáct let později.

 

V průběhu 2. světové války byla továrna JAWA pod vojenským dohledem. I přes zákaz vývoje vznikal pod vedením konstruktéra Josefa Jozífa tajně zcela nový motocykl. Již v roce 1946 ovšem bylo možné překvapit nejen zákazníky, ale i konkurenci představením jednoduchého a kompaktního modelu JAWA 250 „Pérák“ na autosalonu v Paříži.

 

Jeho konstrukce byla obohacena celou řadou nebývalých technických novinek a osobitých prvků. Příznačná byla především přední teleskopická vidlice s vsazeným světlometem, palivová nádrž s chromovými boky, sedlo s nastavitelnou tvrdostí pérování, zcela skrytý rozvod kabelů a bovdenů, řešení karburátoru nebo ovládání čtyřstupňové převodovky.

 

V rámu svařeném ze čtyřhranných trubek byl usazen dvoutaktní jednoválcový motor s objemem 248,8 cm3. Dva metry dlouhý motocykl s pohotovostní hmotností 125 kg a průměrnou spotřebou 3,2 l na 100 km tak dosahoval až na hranici 100 km/h. Standardně se dodával pouze v kombinaci charakteristického červeného laku s chromovými částmi.

 

O dva roky později doplnil nabídku model 350 se silnějším dvouválcovým motorem. Svou výjimečností potěšily obě řady srdce 180 000 zákazníků ze 112 zemí světa a staly se inspirací mnohým konkurenčním výrobkům. Ve výrobním programu setrvaly shodně osm let, po jejichž uplynutí byly nahrazeny takzvanými „Kývačkami“.

 

 

The idea of motorcycle production under the Czech brand JAWA was born in the head of its founder - Frantisk Janeček  in 1929. To the world markets come through mainly due to the unique machine JAWA 250 “Springer” which was presented seventeen years later.

During the 2nd World War, JAWA’s factory was under military control. Despite the prohibition of the development under the leadership of designer Josef Jozíf. A completely new motorcycle was secretly created. Already in 1946, it was possible to surprise not only customers but also competitors with performance of simple compact model JAWA 250 “Springer” on the Paris Motor Show.

 

Its structure has been enriched by a wide range of unusual technological developments and original components. Characteristic was mainly the telescopic front fork with set in lamp, fuel tank with chrome sides, saddle with adjustable hardness of springing, completely hidden cabling and bowdens, solutions of carburator or operating of fourspeed gear.


Contained in the frame made of four-cornered pipes was a fixed two stroke single cylinder engine with a volume of 248.8 cm3. The two meter long motorcycle with service weight of 125 kg and the average consumption of 3.2 liters per 100 km was reaching up to the border of 100 km/h. It was standardly supplied only in combination of distinctive red paint with chrome parts.


Two years later, model 350 with a stronger 2-cylinder engine was added to the offering. With its exceptionality both sets delighted the heart of 180 000 customers from 112 countries around the world and became an inspiration to many competing products. Both remained in the production program for eight years, after which were replaced by the “Swinger”.

 
 
fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail