a r c h i t e k t u r a   p r o   d i p l o m a c i i
 
V Š U P   2 0 0 5   /   4 . r o č n í k
z i m n í   s e m e s t r   /   s e m e s t r á l n í   p r á c e
 
t h e   a r c h i t e c t u r e   f o r   d i p l o m a c y
 
V Š U P   2 0 0 5   /   t h e   4 t h   y e a r
w i n t e r   s e m e s t e r   /   s e m e s t r a l   p r o j e c t
 
 
 
 
 

Projekt Českého centra v pařížské metropoli si klade za cíl napomáhat při utváření představ občanů hostitelských zemí Evropské unie o české společnosti a České republice. Svým strategickým umístěním by měl oslovovat velký počet lidí pohybujících se v dané lokalitě.

Podobné specializované objekty by bylo možné vybudovat i v dalších významných městech Evropské unie s populací například nad jeden milion obyvatel /Londýn, Berlín, Madrid, Řím, Budapešť, Hamburk, Varšava, Vídeň, Barcelona, Miláno, Mnichov, Praha - se zaměřením na turisty, Lyon, Lille, Neapol/. Hlavním předpokladem je situování objektu do prostředí s velkým počtem a pohybem obyvatelstva, atraktivní turistická centra...

V tomto případě jsem zvolil prestižní prostředí moderního administrativního a turistického centra Defense s předpokládaným vysokým pohybem lidí. Ve čtvrti Defense je okolo 30 000 pracovních míst, každý měsíc jej navštíví na 100 000 turistů a v nedalekém časovém horizontu se plánuje zdvojnásobení zastavěné plochy administrativní čtvrti.

Hlavním účelem objektu je propagace České republiky, poskytnutí základních informací a nalákání prostřednictvím konaných akcí, kulturních dnů, výstav v mini galerii a provozováním hospody na další specializovanější pobočky Českého centra a akce konané pod jeho záštitou.

 

Přízemní budova je situována do jednoho ze dvou průchodů mezi Place de la Defense a prostranstvím před obloukem Grand Arche, které patří k nejvýznamnějším prostranstvím v dané čtvrti. Toto strategické umístění bylo zvoleno ze dvou důvodů: vysoká návštěvnost turistů a občanů pracujících v nejbližším okolí, posílení kulturní vybavenosti.

Budova je rozdělena na dvě základní hmoty, které jsou orientovány podle potřeb objektu k okolí. Veřejné prostory /mini galerie, foyer – informační centrum, hospoda/ jsou situovány transparentní průčelní fasádou směrem k průchozí komunikaci. Druhá část pak slouží jako zázemí pro tyto prostory a je od pěšího koridoru odvrácena. V této části je umístěné technické zázemí budovy, sklad galerie, toalety pro veřejné prostory budovy, toalety pro zaměstnance Českého centra, kancelář, zázemí pro zaměstnance /šatna/ a sklad hospody. Obě hmoty jsou vzájemně oddělené prosklenou chodbou umožňující nezávislý chod a zásobování samostatných úseků provozu budovy. Prostory hospody a s ním spojené venkovní sezení je zároveň orientováno do cenného a provozně klidnějšího prostranství před monumentem Grand Arche.

 

Požadavky kladené na rychlou a nenáročnou výstavbu v tomto prostředí vedly ke zvolení montované ocelové nosné konstrukce a prefabrikovaného opláštění. Objekt je “přestřešen“ velkoplošným slunolamem. Jeho nosná konstrukce je na objektu nezávislá a povrch je tvořen lamelami z lehkého hliníku zajišťující přístup tlumeného denního světla skrz strop do všech prostor Českého centra. Tvar byl navržen s ohledem na vizuální scelení objektu. Veškeré vnitřní prostory jsou přisvětlovány bohatým stropním prosklením, v prostoru hospody pak toto prosklení, společně s odkloněným slunolamem, slouží i k dokonalejšímu pocitu propojení interiéru s exteriérem.

 

Foyer /vstupní část/ slouží za běžného provozu jako informační centrum. V prostoru umístěné mobilní informační panely by podávaly základní informace týkající se České republiky /zeměpisné a dějepisné znalosti, informace o české kultuře, politice, umění, vědě, průmyslu, průmyslových výrobcích, významných osobnostech…/ Podrobnější informace a pomoc by zajišťoval v tomtéž prostoru pracovník Českého centra. V případě potřeby /specielní kulturní akce/ složí vstupní prostor k propojení mini galerie s hospodou. Z foyeru je vstup na toalety.

 

Prostor hospody je určen pro 50 – 60 návštěvníků, je vybaven třinácti čtyřmístnými stolky a barem u vchodu, přes který je obsluze umožněn přístup do zázemí a skladu hospody.

Je specializována výhradně na podávání nápojů /se zaměřením na české výrobce a značky/, popřípadě balené občerstvení.

Atmosféra by měla navozovat pocit tradičního specifického českého pohostinství a vytvářet prostředí pro setkávání lidí i s českými zákazníky Českého centra.

 

Mini galerie na ploše 50 metrů čtverečních má sloužit k nenáročným prezentacím českého umění, designu, průmyslových výrobků… Instalace muže zároveň sloužit i jako reklama výstavy konané pod záštitou Českého centra v prostornější galerii v méně významné lokalitě. Díky stropnímu přisvětlení lze i stěny fasády využít jako výstavní plochy. Podle potřeby Českého centra lze funkce tohoto prostoru operativně měnit.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l